Privacy Policy

ข้อตกลง เงื่อนไขและนโยบายส่วนบุคคล

บริษัท แสนการไกล จำกัด เป็นผู้ขายและบริการคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือสื่อสาร รวมถึงเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “บริษัท” บริษัทเคารพและให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่าน และตระหนักดีว่า ท่านในฐานะลูกค้า ย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับบริษัท
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้กำหนดถึงหลักเกณฑ์ ซึ่งบริษัทได้ขอทำการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้ จะใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความครอบครอง หรือภายใต้การควบคุมของบริษัท รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความครอบครองของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งทำการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผย หรือประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลในนาม หรือตามคำสั่งของบริษัท
ข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวท่านได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน อีเมล์ เป็นต้น

ซึ่งบริษัทจะได้รับข้อมูลของท่านจาก
* บัญชีทางการไลน์ (Line Official Account)
* Facebook
* Email Address
* โทรศัพท์
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบต่าง ๆ กรุณาพิจารณาอย่างละเอียด เมื่อท่านส่งข้อมูลของท่านให้กับบริษัทโดยเฉพาะการกรอกข้อมูลในช่องที่ใส่ข้อความได้อิสระหรืออัพโหลดเอกสารและเนื้อหาอื่น ๆ บริการบางประเภทอาจถูกสั่งงานด้วยระบบอัตโนมัติ และ “บริษัท” อาจไม่เห็นว่าข้อมูลที่ท่านใส่ไว้โดยบังเอิญนั้นไม่ถูกต้องหรือเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน เมื่อใดก็ตามที่ท่านติดต่อกับบริษัท ท่านอาจให้หรือ บริษัทอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท เช่น
* เมื่อท่านสร้างบัญชีของท่าน เช่น บัญชีทางการไลน์ (Line Official Account) ของบริษัท บริษัทอาจขอให้ท่านใส่ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อ วัน/เดือน/ปีเกิด เพศ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ และ/หรือรายละเอียดการติดต่อ ความสนใจ และการตั้งค่าบัญชีและจดหมายข่าว
* เมื่อท่านซื้อ ลงทะเบียน ขอเปลี่ยนสินค้าหรือส่งคืนสินค้าออนไลน์ บริษัทอาจบันทึกเสียงการสนทนาของท่าน และ/หรือขอให้ท่านใส่ข้อมูล เช่นรายละเอียดการติดต่อ วันที่จัดส่ง สถานที่ซื้อ และรายละเอียดการชำระเงิน
* เมื่อท่านติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของบริษัท เพื่อขอความช่วยเหลือบริษัท อาจเก็บข้อมูลในการติดต่อรวมถึงชื่อ สินค้าที่ท่านซื้อ เหตุผลที่ติดต่อมา และคำแนะนำที่บริษัทได้แจ้งแก่ท่าน
* เมื่อท่านใช้บริการออนไลน์ของบริษัท บริษัทอาจได้รับเนื้อหาที่ท่านเลือกอัพโหลด เช่น รีวิวสินค้า คอมเม้นต์ ภาพถ่าย และโพสต์กระทู้ หรือรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านสนใจหรือความชื่นชอบที่ท่านได้เลือกที่จะบอกให้บริษัททราบ เช่น เมื่อท่านเลือกรับบริการต่าง ๆ ที่ท่านต้องการจะได้รับ และเมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัท ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอื่นใด
* หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น (เช่น ข้อมูลของคู่สมรส บุตร บิดามารดา และ/หรือลูกจ้างของท่าน) โดยการส่งข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ท่านยืนยันต่อบริษัทว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้นให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทได้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น
* ท่านควรตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ส่งให้แก่บริษัทนั้น สมบูรณ์ ถูกต้อง และตรงตามความเป็นจริง มิเช่นนั้น อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถให้บริการหรือส่วนหนึ่งของบริการแก่ท่านตามที่ท่านร้องขอได้
* บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ในนโยบายนี้ หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับระยะเวลาเก็บรักษาเอกสารและ ข้อมูลบางประเภทที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
* เพื่อแก้ปัญหาการร้องเรียนและตอบรับหรือจัดการคำร้องขอและข้อสอบถาม
* เพื่อให้บริการลูกค้า การรับประกัน การส่งคืน และบริการหลังการขายประเภทอื่น ๆ
* เพื่อฝึกอบรมพนักงานและรับรองคุณภาพการให้บริการ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ลูกค้าทางโทรศัพท์ อีเมล์ และส่วนสนับสนุนอื่น ๆ
* เพื่อสอบถามความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท และทำแบบสอบถามเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์
* เพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามการค้นหาและการขอข้อมูลเมื่อท่านติดต่อบริษัท เกี่ยวกับ สินค้าและบริการของบริษัท
* เพื่อจับรางวัล การประกวด และข้อเสนอโปรโมชั่นอื่น ๆ
* เพื่อจัดเวิร์กช็อป
* เพื่อจัดการทางด้านธุรการและการดำเนินการธุรกิจของบริษัท และปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบภายใน
* เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสินทรัพย์ (ซึ่งอาจรวมถึงการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการขายสินทรัพย์) ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
* เพื่อจับคู่ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ SPC มีอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ได้ระบุไว้ในที่นี้
* เพื่อวิเคราะห์ สอบข้อเท็จจริง จัดการ ตัดสินใจในเรื่องความปลอดภัยใด ๆ หรือช่องโหว่ใด ๆ
* เพื่อป้องกัน ตรวจสอบ และสืบสวนความผิดทางอาญา และวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงเชิงการค้า
* เพื่อจัดแถลงข่าวและตอบคำถาม
* เพื่อตรวจสอบหรือบันทึกการใช้โทรศัพท์ และการติดต่อกับลูกค้า เพื่อรับรองคุณภาพการให้บริการ การอบรมและประเมินประสิทธิภาพพนักงาน และเพื่อตรวจสอบตัวตน
* เพื่อใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และการตลาด รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย ต่าง ๆ
* เพื่อวัตถุประสงค์ในทางกฎหมาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ขอคำแนะนำทางกฎหมาย และการระงับข้อ พิพาท)
* เพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อพิพาท การเรียกเก็บเงินหรือการฉ้อฉล
* เพื่อให้เป็นไปตามหรือปฏิบัติตามข้อบังคับใด ๆ กฎหมาย ระเบียบ หลักปฏิบัติ หรือข้อแนะนำที่ออกโดยหน่วยงานกฎหมายหรือหน่วยงานทางปกครองที่มีอำนาจใด ๆ ที่มีผลผูกพันบริษัทฯ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตอบกลับคำร้อง การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีอำนาจ การสอบบัญชี การตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึก การสืบสวนข้อเท็จจริง)
* เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องตามสมควรกับวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น
ในบางกรณี บริษัทอาจแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ที่บริษัททำการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับสินค้า บริการหรือการติดต่อกับบริษัท ในครั้งนั้น ๆ เป็นการเฉพาะเจาะจง ในกรณีดังกล่าว บริษัท จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงเป็นการเพิ่มเติม จากวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้มีการแจ้งแก่ท่านเป็นอย่างอื่น
การเปิดเผย ส่ง และโอนข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะดำเนินการในทางเทคนิค กายภาพ และทางขั้นตอนอย่างเหมาะสมและตามสมควรในเชิงพาณิชย์ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทครอบครอง หรือควบคุม จากการนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง หรือถูกทำลาย สูญหาย เปลี่ยนแปลง เปิดเผย ได้มา หรือเข้าถึงข้อมูลนั้นโดยอุบัติเหตุ อย่างผิดกฎหมาย หรือโดยไม่มีสิทธิ์ โดยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ข้อมูลที่ บริษัทได้รับอาจถูกเปิดเผยให้กับบุคคล ดังต่อไปนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ (ในส่วนที่เกี่ยวข้อง) ข้างต้น ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
* บริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือบริษัทในเครือ และพนักงานของบริษัทเหล่านั้น เพื่อให้เนื้อหา สินค้า และบริการ ให้แก่ท่านหรือบริษัท
* ร้านค้า และร้านจำหน่ายปลีก ซึ่งเกี่ยวข้องในการมอบรางวัลและผลประโยชน์
* พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ลงทุน ผู้โอน หรือผู้รับโอน (จริงหรือตามที่คาดหวัง) เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำ ธุรกรรมสินทรัพย์ (ซึ่งอาจรวมถึงการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการขายสินทรัพย์) ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
* ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และทนายความ
* หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือหน่วยงานผู้บังคับให้เป็นไป ตามกฎหมายใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ แนวทางและกฎระเบียบ หรือแบบแผนใด ที่ถูกกำหนด ขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐบาล
* บุคคลอื่นใดที่ท่านได้อนุญาตให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เป็นการเฉพาะ
ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเชื่อถือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับมาจากท่าน หรือจากตัวแทนผู้มีอำนาจของท่าน เพื่อที่จะยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นจริง สมบูรณ์ และถูกต้อง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ให้ท่านดำเนินการแจ้งเป็นหนังสือ หรือทางอีเมล์ ตามช่องทางการติดต่อที่บริษัทให้ไว้
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลภายในระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้งาน ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย หรือตามที่ท่านอนุญาต หรือตามที่กฎหมายกำหนด
บริษัทจะยุติการจัดเก็บ หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านร้องขอ หรือไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่กลุ่มธุรกิจได้แจ้งให้ทราบตามนโยบายฉบับนี้ หรือตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะดำเนินการเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้
สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ท่านมีสิทธิร้องขอให้ดำเนินการต่อไปนี้ เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน
1. เพิกถอนการให้ความยินยอมในการประมวลผล รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมแล้ว ได้ตลอดเวลา
2. แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้ถูกต้องตามจริง
3. ขอให้ลบ ทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
4. ขอให้จัดทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลของท่าน ซึ่งท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

Saenkarnklai